Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Menu

máj 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Predstavenstvo OPK

Predstavenstvo OPK

 Predstavenstvo a konferenciou zvolený predseda sú výkonnými orgánmi OPK, ktoré medzi konferenciami:

a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení konferencie a uznesení orgánov SPK,

b) určuje, ktorá poľovnícka organizácia alebo jej organizačná zložka s právnou subjektivitou alebo orgán OPK plní úlohy vyplývajúce z § 42 ods. 1 zákona okrem písm. a), b), d), a m) v podmienkach OPK,

c) predkladá návrh rozpočtu OPK, sleduje a vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje hospodárenie a vedenie hospodárskej evidencie a nakladanie s majetkom OPK,

d) rozhoduje o odvolaní v prípade neprijatia člena predsedom,

e) organizuje teoretickú, streleckú prípravu a praktickú prípravu pre skúšky z poľovníctva, zostavuje skúšobné komisie pre skúšky z poľovníctva a zabezpečuje vykonanie skúšok z poľovníctva,

f) vymenúva a odvoláva členov hodnotiteľskej komisie pre chovateľskej prehliadky,

g) navrhuje zástupcu OPK v poradných zboroch a navrhuje zástupcov OPK v chovateľských radách,

h) zriaďuje pre svoju činnosť kanceláriu OPK ako odborný, administratívny a výkonný útvar, riadi a kontroluje jej činnosť, rozhoduje o uzatváraní a rozväzovaní pracovného pomeru so zamestnancami kancelárie,

i) zriaďuje pre svoju činnosť stále alebo dočasné komisie, určuje ich obsahovú náplň, vymenúva a odvoláva ich členov,

j) zvoláva zasadnutie konferencie, pripravuje podkladové materiály a organizačne ju zabezpečuje,

k) predkladá správu o činnosti od ostatnej konferencie,

l) rozhoduje o ďalších záležitostiach OPK, ktoré si vyhradí,

m) rozhoduje o menovaní a odvolaní členov odborných komisií.

2. Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda najmenej štyri razy do roka. Zasadnutie predstavenstva musí zvolať, ak o to požiada prezídium SPK alebo orgány štátnej správy poľovníctva. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť predseda obvodnej dozornej rady a predseda obvodnej disciplinárnej komisie. 3. Predstavenstvo môže v neodkladných prípadoch rozhodnúť i o veciach, ktoré patria do kompetencie konferencie. Takéto rozhodnutie musí byť dodatočne schválené najbližšou konferenciou, inak stráca platnosť a účinnosť.

Kancelária OPK

1. Kancelária OPK sa skladá z nevyhnutného počtu zamestnancov, ktorý určí predstavenstvo.

2. Kancelária OPK plní najmä tieto úlohy: a) zabezpečuje činnosť predsedu a predstavenstva, orgánov OPK a ich komisií, b) pripravuje podklady na rokovania predstavenstva, c) organizačne zabezpečuje plnenie úloh z predstavenstva, d) spravuje pridelený majetok, e) vedie evidenciu členov SPK v obvode, f) vydáva a odníma poľovné lístky a predlžuje ich platnosť, g) vedie evidenciu vydaných a odňatých poľovných lístkov, h) plní ostatné úlohy určené predstavenstvom.

3. Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie OPK sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy1).

 Predseda

1. Štatutárnym zástupcom OPK je predseda, podpisuje v mene OPK všetky písomnosti a zastupuje OPK navonok. Ďalšieho štatutárneho zástupcu OPK určí predstavenstvo.

2. Predseda riadi činnosť predstavenstva. Na základe jeho poverenia alebo poverenia predstavenstva môžu riadiť príslušné úseky činnosti aj iní členovia predstavenstva s príslušnou podpisovou právomocou.

3. V neodkladných prípadoch môže vo veci vyhradenej predstavenstvu rozhodnúť predseda s jedným členom predstavenstva. Takéto rozhodnutie musí byť schválené na najbližšom zasadnutí predstavenstva, inak stráca platnosť a účinnosť.

4. Predsedu zastupuje počas jeho neprítomnosti člen predstavenstva v rozsahu poverenia predsedom alebo poverenia predstavenstva.

Predseda: Ing. Tibor Kabzan

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpredseda: Ing. Juraj Halahija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavenstvo OPK

  • Ing. Tibor Kabzan 
  • Ing. Juraj Halahija 
  • Daniel Šeďo - predseda kynologickej komisie
  • Ing. Veronika Vallová - predseda osvetovej komisie
  • Ing. Ján Vrbenský - predseda poľovníckej komisie
  • Prof. Ing. Ján Kurty, PhD. - predseda komisie pre životné prostredie
  • Ing. Milan Vozár - predseda ekonomickej komisie
  • Ing. Ján Glajza - predseda legislatívnej komisie
  • JUDr. Imrich Hronček - predseda dozornej rady
  • RSDr. Michal Neštický - predseda disciplinárnej komisie
máj 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31