Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Menu

jún 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Organizácia SPK

Slovenská poľovnícka komora („SPK“) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
SPK činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.
a poľovníckeho poriadku
SPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu.

Úlohy SPK

Hlavné úlohy SPK

 • organizácia a vykonávanie skúšok uchádzačov o poľovný lístok
 • menovanie prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva
 • organizácia odbornej prípravy na skúšky z poľovníctva
 • vydávanie, predlžovanie platnosti a odnímanie poľovných lístkov
 • organizácia streleckej prípravy uchádzačov o prvý poľovný lístok a praktické skúšky zo strelectva
 • organizácia kontrolných a športových strelieb členov SPK
 • organizácia poľovníckej kynológie a sokoliarstva, kontrola dodržiavania predpisov na tomto úseku
 • organizácia chovateľských prehliadok, odborná príprava členov hodnotiteľských komisií, vymenúvanie a odvolávanie členov hodnotiteľských komisií
 • spolupráca so  štátnymi orgánmi, presadzovanie záujmov poľovníctva pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva
 • spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Slovenskej republiky
 • pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva
 • pomoc  pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva
 • v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom
 • zabezpečenie plnenia ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov
 • riešenie disciplinárnych previnení držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov

Ďalšie úlohy SPK

 • poskytovanie odborných a právnych rád týkajúcich sa poľovníctva
 • udeľovanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení
 • podpora práce s mládežou
 • vydávanie Spravodaja SPK, odbornej publikácie a ďalších pomôcok a propagačných materiálov súvisiacich s poľovníctvom
 • podpora výskumu v poľovníctve a zavádzane výsledkov do poľovníckej praxe
 • spolupráca s orgánmi a organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny
 • podporuje a metodicky usmerňuje chov zveri
 • v súčinnosti s ministerstvom a štátnou veterinárnou a potravinovou správou pomáha pri zabezpečení zverozdravotných opatrení
 • organizácia poľovníckych a iných kultúrno-spoločenských, osvetových a odborných podujatí a akcií
 • zabezpečenie mediálnej propagácie poľovníctva
 • riešenie porušovania vnútorných predpisov SPK pomocou disciplinárnych orgánov

Obvodná poľovnícka komora

1. OPK pôsobí spravidla v územnom obvode okresného úradu a združuje základné organizačné jednotky SPK, ktorými sú užívatelia poľovných revírov v obvode jej pôsobnosti a základné organizačné jednotky, ktoré nie sú užívateľmi revíru, ale v obvode jej pôsobnosti majú sídlo, ako aj fyzické osoby – členov SPK s trvalým pobytom v obvode jej pôsobnosti, ktoré nie sú členmi žiadnej organizačnej jednotky SPK. Návrh na vznik OPK predkladá prezídiu SPK prípravný výbor, ktorý preukáže aké územie a akú členskú základňu zastupuje notárskou zápisnicou zo zhromaždenia fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria novú OPK. Prezídium SPK o návrhu rozhodne na najbližšom zasadnutí.

2. Pri vzniku novej OPK rozdelením pôvodnej OPK prechádza majetok z vlastníctva pôvodnej OPK do vlastníctva novovzniknutých OPK podľa teritoriálneho umiestnenia a podielu počtu členskej základne tvoriacej novovzniknuté OPK.

3. Pri zlúčení pôvodných OPK prechádza ich majetok do vlastníctva novej OPK.

4. Orgánmi OPK sú: a) konferencia, b) predstavenstvo, c) predseda, d) obvodná dozorná rada, e) obvodná disciplinárna komisia Na členstvo v orgánoch OPK sa použijú obdobne ustanovenia § 10 ods. 2 a 3.

5. OPK koná vo svojom mene a môže nadobúdať majetok.

6. Zoznam OPK tvorí prílohu č. 4 Stanov SPK; OPK sú povinné priebežne aktualizovať údaje do zoznamu ak sa údaje zmenia.

 Konferencia

1. Výročná konferencia sa uskutočňuje raz za 5 rokov a je zhromaždením delegátov s hlasom rozhodujúcim, a) zvolených základnými organizačnými jednotkami SPK v územnej pôsobnosti OPK, s kľúčom stanoveným predstavenstvom OPK b) zvolených fyzickými osobami s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ktoré nie sú členmi alebo zamestnancami žiadnej organizačnej jednotky SPK, s kľúčom stanoveným predstavenstvom OPK. c) členov predstavenstva OPK, predsedu obvodnej dozornej rady a predsedu obvodnej disciplinárnej komisie, ak neboli zvolení za delegátov výročnej konferencie, Vyslaný zástupca SPK ani hostia pozvaní predstavenstvom OPK nemajú hlasovacie právo.

2. Zhromaždenie fyzických osôb podľa odseku 1 písm. b) zvoláva predseda OPK pozvánkou zverejnenou na webovom sídle SPK a webovom sídle OPK ak je zriadené, najmenej 15 dní pred začiatkom konferencie.

3. Výročná konferencia: a) navrhuje zlúčenie, rozdelenie alebo zánik OPK, ktoré predkladá na schválenie prezídiu SPK, b) rozhoduje o odčlenení časti územia a členov c) volí orgány OPK podľa volebného poriadku a delegátov na snem SPK, d) schvaľuje správu o výsledku hospodárenia za predchádzajúce funkčné obdobie, rozpočtové zmeny a presuny väčšieho rozsahu, rozhoduje o všetkých zásadných majetkových otázkach, e) schvaľuje plán hlavných úloh a investičných zámerov na nasledujúcich 5 rokov, f) rozhoduje o ďalších záležitostiach OPK, ktoré si vyhradí, g) potvrdzuje rozhodnutia prijaté podľa odseku 4 písm. f).

4. Každoročne sa uskutočňuje konferencia OPK, ktorá rieši závažné aktuálne otázky činnosti OPK zásadného významu, riešenie ktorých nie je vyhradené výročnej konferencii OPK alebo vyšším orgánom SPK. Konferencia OPK najmä: a) schvaľuje správu o výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok, rozpočet na bežný rok, rozpočtové zmeny a presuny väčšieho rozsahu, b) rozhoduje o členskom a účelovom príspevku pre OPK, c) schvaľuje rozpočet a plán hlavných úloh na bežný rok, d) rozhoduje o odvolaní alebo uvoľnení z funkcie člena dozornej rady a obvodnej disciplinárnej komisie OPK, e) rozhoduje o zriadení alebo zrušení odborných komisií f) v mimoriadnych či časovo neodkladných prípadoch môže konferencia rozhodnúť 2/3 väčšinou i vo veciach patriacich do právomoci výročnej konferencie

5. Konferencie sa ako delegáti zúčastňujú za každého člena – právnickú osobu jeden z delegátov, ktorí boli zvolení na výročnú konferenciu, alebo ho určia orgány príslušnej právnickej osoby, resp. rozhodnú o vyslaní iného delegáta. Delegátov zvolených podľa odseku 1 písm. b) zastupuje nimi určený zvolený delegát. Zvolený delegát sa nemôže nechať zastupovať na základe splnomocnenia. Konferencie sa ako delegáti zúčastňujú i členovia predstavenstva OPK, predseda obvodnej dozornej rady a predseda obvodnej disciplinárnej komisie. Konferencie sa zúčastňuje i zástupca vyslaný SPK a hostia, ktorých môže pozvať predstavenstvo OPK. Tieto osoby nemajú hlasovacie právo. Konferencie zvoláva predstavenstvo OPK písomnými pozvánkami najmenej 14 dní vopred s uvedením programu rokovania. Mimoriadne konferencie zvoláva predstavenstvo OPK z vlastného podnetu, alebo ak o zvolanie mimoriadnej konferencie požiada viac ako tretina členov – právnických osôb, ktoré sú oprávnené na konferenciu vyslať delegáta alebo ak o jej zvolanie požiada prezídium SPK alebo ministerstvo. Ak predstavenstvo mimoriadnu konferenciu nezvolá do 30 dní od doručenia žiadosti, zvolá ju prezídium SPK na náklady OPK.

6. Rokovanie konferencie sa riadi rokovacím poriadkom a ak sa majú na konferencii vykonať i voľby i volebným poriadkom. Tieto dokumenty vydáva predstavenstvo OPK a v úvode konferencie ich schvaľuje konferencia. 

Delegáti konferencie OPK Liptovský Mikuláš na volebné obdobie 2019 - 2024

Ing. Ľubomír Bako 
Artur Bartoška 
Ing. Ľubomír Benda
Ján Bukovinský
Ľubomír Frič
Ing. Ján Glajza
Ing. Juraj Halahija
Ing. Miroslav Haluška
Igor Hladký
Pavol Hriadel
JUDr. Imrich Hronček
Štefan Hrtko
Ján Jaňák
Zuzana Jaňáková
Ján Janičina
Ing. Tibor Kabzan
Ing. Dušan Kováč
Ján Krajčírik
Ing. Pavel Krajčuška
Mgr. Pavel Krupa
Prof. Ing. Ján Kurty, PhD.
Viliam Lehotský
Ing. Ján Mikuláš
RSDr. Michal Neštický
Ing. Juraj Oško
Ing. Ján Ostrovský
Mgr. Ivan Piatka
Marián Polóni
Ing. Zdenko Profant
Ing. Dušan Schnek
Daniel Šeďo
Radovan Sokol
MVDr. Ján Stupka
Ing. Pavol Tkáč
Ing. Veronika Vallová
Ing. Milan Vozár
Ing. Tomáš Vozárik
Ing. Ján Vrbenský
jún 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30