Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Menu

máj 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Štruktúra OkO SPZ Liptovský Mikuláš

Rada SPZ OkO

Radu OkO/RgO SPZ tvoria zástupcovia priamo zvolení PZ, zástupcovia zvolení snemom OkO/RgO SPZ a členovia predstavenstva OkO/RgO SPZ.
2. Najvyšším orgánom OkO/RgO SPZ medzi zasadnutiami snemov OkO/RgO SPZ je rada OkO/RgO SPZ, ktorá najmä
a) realizuje a kontroluje plnenie uznesení snemu OkO/RgO SPZ a podáva o svojej činnosti správu snemu OkO/RgO SPZ,
b) schvaľuje výsledky hospodárenia OkO/RgO SPZ za predchádzajúci rok a rozpočet na bežný rok, prípadné zmeny rozpočtu,
c) zvoláva a organizačne zabezpečuje snem OkO/RgO SPZ; určuje kľúč pre voľbu delegátov, vypracúva návrh volebného a rokovacieho poriadku,
d) zriaďuje na plnenie svojich úloh komisie,
e) rozhoduje o zásadných majetkových a investičných otázkach OkO/RgO SPZ,
j) rozhoduje o použití prostriedkov z fondov, ktoré zriadila a spravuje,
k) rozhoduje o ďalších závažných záležitostiach OkO/RgO SPZ.

3. Rada OkO/RgO SPZ v období medzi snemami rozhoduje vo veciach, ktoré sú inak v právomoci snemu OkO/RgO SPZ v tomto rozsahu:
a) potvrdzuje nomináciu zástupcov PZ do rady OkO/RgO SPZ,
b) odvoláva alebo uvoľňuje členov rady OkO/RgO SPZ, členov predstavenstva OkO/RgO SPZ a DR OkO/RgO SPZ,
c) určuje výšku členského príspevku,
d) o zániku OkO/RgO SPZ, ak sa snem OkO/RgO SPZ nezíde; rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých členov,
e) volí alebo odvoláva zástupcov OkO/RgO SPZ do rady SPZ,
f) volí člena predstavenstva alebo DR OkO/RgO SPZ, ak počas funkčného obdobia dôjde
k uvoľneniu funkcie podľa písmena b).

Zoznam zástupcov Rady SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši pre volebné obdobie: 2017 - 2022

Ing. Ľubomír Bako
Ján Bukovinský
Miloslav Droppa
Ľubomír Frič
Juraj Halahija
Ing. Juraj Halahija
Ing. Miroslav Haluška
Pavol Hriadel
JUDr. Imrich Hronček
Štefan Hrtko
Ján Jaňák
Ján Janičina
Ing. Jaroslav Júda
Ing. Tibor Kabzan
PharmDr. Katarína Kabzanová
Ján Krajčírik
Ing. Pavel Krajčuška
Mgr. Pavel Krupa
Viliam Lehotský
Ing. Juraj Oško
Ing. Ján Ostrovský
Ing. Stanislav Páluš
Marián Polóni
Ing. Zdenko Profant
Ing. Dušan Schnek
Daniel Šeďo
RNDr. Jozef Škorupa
Radovan Sokol
Ing. Pavol Tkáč
Ing. Ján Vrbenský
Ing. Ján Vrbičan

máj 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31