Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Menu

jún 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaradenie okresu Liptovský Mikuláš do infikovanej oblasti AMO PART II

25.03.2022

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Kollárova 2, 031 80 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044/5523814, 5522679, 5521931, E-mail: zdraviezvierat.LM@svps.sk

Č.s.: 194/2022-500 V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.3.2022
Č.z.: 417/2022

O P A T R E N I A

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš (ďalej len „RVPS L.
Mikuláš“) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v platnom znení (ďalej len „ zákon č. 39/2007 Z. z.“)
nariaďuje opatrenia

užívateľovi poľovného revíru: 
na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO“)
v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri: 
zaradeného do infikovanej oblasti AMO , reštrikčné pásmo II (ďalej len Part II alebo III) , a sú
uvedené v prílohe Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2021/605 EÚ ktorým sa ustanovujú
osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných.
1. Užívateľovi poľovného revíru sa nariaďuje:
2. aktívne vyhľadávanie tiel uhynutej diviačej zveri alebo ich častí (ďalej len „diviakov“)
v poľovnom revíri. Za uhynutého diviaka sa pokladá aj diviak usmrtený inak ako lovom
(napr. usmrtený dopravným prostriedkom, inou zverou a pod.) S kadáverom môže
manipulovať len osoba vyškolená o chorobe a najvhodnejších postupoch na dodržanie
biologickej bezpečnosti. Návšteva za účelom vyhľadávania tiel uhynutej diviačej zveri sa
uvedie v knihe návštev poľovného revíru. Vyhľadávanie sa odporúča vykonávať minimálne
1 x za týždeň.
3. sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) z ulovenej
diviačej zveri s príznakmi choroby. Telá alebo časti z uhynutých diviakov, vedľajšie
živočíšne produkty z ulovených diviakov musia byť neškodne odstránené v
spracovateľskom podniku na VŽP alebo priamo na mieste zakopaním podľa usmernenia
RVPS. Miesto nálezu uhynutého diviaka a použité nástroje, dopravné prostriedky musia
byť bezprostredne po ukončení činnosti vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom
vhodným na deaktiváciu vírusu AMO.
Poznámka: Za nájdené uhynuté diviaky a sanáciu uhynutej diviačej zveri v súlade s usmernením RVPS
prináleží užívateľovi poľovného revíru finančná náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia ŠVPS SR - Úhrada
za dodanie vzoriek na laboratórne vyšetrenie afrického a klasického moru ošípaných (ďalej len AMO, KMO)
u diviakov a za vyhľadávanie a neškodné odstraňovanie tiel uhynutých diviakov.
4. dodržiavať pri manipulácii s uhynutými/usmrtenými diviakmi a s vývrhom opatrenia
zabraňujúce šíreniu AMO.
5. vyhradiť užívateľom poľovného revíru aspoň jedno miesto v revíri na pitvanie tiel
uhynutých a usmrtených diviakov so zmeneným správaním. Miesto musí byť chránené pred

neoprávneným prístupom ľudí a zvierat, vybavené vodou, možnosťou zachytávania
telových tekutín, dostatočným množstvom účinných dezinfekčných prostriedkov a
zariadení (kontajnerov) na zber VŽP. Tiež musí byť vybavené kontajnerom na uskladnenie
tiel diviakov do odvozu do spracovateľského závodu.
6. vyhradiť aspoň jedno miesta v poľovnom revíri pre poľovníkov na prezlečenie pred
vstupom a pri opustení poľovného revíru s možnosťou vydezinfikovania obuvi a vypratia
oblečenia. Ak nie je možné vyhradiť takéto miesto, tak poľovník pred opustením revíru si
obuv vydezinfikuje a použitý odev pred odchodom uloží do nepriepustného obalu a vždy
po manipulácii s diviakom doma bezodkladne vyperie.
7. zabezpečiť odber vzoriek na laboratórne vyšetrovanie všetkých uhynutých a usmrtených
diviakov so zmenami správania podľa usmernenia ŠVPS. Usmrtené diviaky označiť
značkou na označovanie ulovenej raticovej zveri (ďalej len „ plomba“). Odber vzoriek
musia vykonávať osoby vyškolené na prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osoby
vyškolené RVPS L. Mikuláš na odber vzoriek na AMO.
Poznámka: Za vzorky doručené v súlade s usmernením RVPS prináleží užívateľovi poľovného revíru finančná
náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia ŠVPS SR - Úhrada za dodanie vzoriek na laboratórne vyšetrenie
afrického a klasického moru ošípaných (ďalej len AMO, KMO) u diviakov a za vyhľadávanie a neškodné
odstraňovanie tiel uhynutých diviakov.
8. odber vzoriek vykonať tak, že vzorka bude obsahovať minimálne jeden z orgánov alebo
jeho časť - mandle/ slezina/ oblička. Vzorka z usmrtených diviakov obsahuje krvnú
zrazeninu. Postačuje, ak je vo vzorke časť sleziny a krvná zrazenina. Okrem toho je
možné odobrať dve vzorky z iných lymfatických tkanív, ako sú retrofaryngeálne / príušné/
mandibulárne lebo mezenteriálne lymfatické uzliny a vzorka ilea. V pokročilom štádiu
rozkladu uhynutého tela diviaka je vhodné odobrať na laboratórne vyšetrenie dlhú rúrovitú
kosť resp. hrudnú kosť, kosti musia pochádzať z diviakov uhynutých maximálne
v predchádzajúcich šiestich mesiacoch a na kostiach musia byť ešte prítomné zvyšky
mäkkých tkanív.
9. doručiť na RVPS L. Mikuláš vzorku z uhynutého / usmrteného diviaka do 24 hodín od
nálezu uhynutého tela alebo usmrtenia diviaka. V prípade, ak je diviak nájdený uhynutý
resp. došlo k usmrteniu diviaka v dňoch pracovného voľna, vzorku je nevyhnutné doručiť
najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni pracovného voľna. S dodaním vzorky z
uhynutého diviaka UPR doručí aj vyplnenú žiadanku s očíslovaným poradovým číslom
uhynutého diviaka v danom mesiaci.
10. ohlásiť ihneď v prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie
túto skutočnosť RVPS L. Mikuláš na telefónne číslo 0907 569 885, 0904 131 041 alebo
044/5523814.

11. priložiť ku každej vzorke nasledovné údaje: číslo plomby uloveného diviaka alebo iný
spôsob označenia uhynutého diviaka, dátum nájdenia uhynutého diviaka resp.
ulovenia, správanie sa pred ulovením ak išlo o usmrtenie diviaka so zmeneným správaním,
súradnice GIS nájdeného uhynutého diviaka, vek, pohlavie, názov revíru, názov katastra,

meno nálezcu / strelca, meno osoby ktorá vzorku odobrala podľa predtlače na žiadanke na
vyšetrenie diviačej zveri.
12. viesť dôslednú evidenciu o každom uhynutom / usmrtenom diviakovi a o naložení
s divinou.
13. zabezpečiť prepravu tiel diviakov na miesto sústredenia uhynutých diviakov alebo miesto
pitvania usmrtených diviakov v plastových vakoch tak, aby sa minimalizovalo riziko šírenia
telových tekutín. Toto miesto musí byť dostupné pre dopravný prostriedok vykonávajúci
prepravu do spracovateľského zariadenia.
14. nahlásiť každé umiestnenie VŽP kategórie1 na schválenom a súradnicami GPS označenom
mieste na RVPS L. Mikuláš. VŽP kategórie 1 uskladňovať do doby prepravy do
spracovateľského zariadenia v kontajneroch zabraňujúcich prístupu cudzích osôb a zvierat.
15. vyčistiť a dezinfikovať kontajner po odvoze VŽP KAT.1 registrovanými a účinnými
prostriedkami proti vírusu AMO. O vykonaní čistenia a dezinfekcie viesť evidenciu.
16. vykonať opatrenia, aby uhynuté a ulovené diviaky a vývrhy z usmrtených diviakov, telové
tekutiny, (VŽP kategórie1), neprišli do styku s domácimi ošípanými.
17. vykonať opatrenia, aby osoby manipulujúce s uhynutými/ usmrtenými diviakmi neprišli do
kontaktu s domácimi ošípanými ani nevstúpili do chovu minimálne 48 hodín od
manipulácie.
18. vykonať opatrenia, aby dopravný prostriedok a miesto usmrtenia alebo miesto nájdenia
uhynutého diviaka bolo po skončení manipulácie vydezinfikované účinným registrovaným
prípravkom proti vírusu AMO.
19. vykonať opatrenia, aby po skončení manipulácie s diviakmi boli použité jednorazové
pracovné a manipulačné prostriedky zneškodnené ako odpad v schválenom zariadení. Iný
ako jednorazový odev bol vypratý, obuv a použité nástroje boli vyčistené a vydezinfikované
registrovanými a účinnými prostriedkami proti vírusu AMO.
20. predkladať mesačne, príslušnému okresnému úradu odboru pozemkovému a lesnému,
hlásenia o love a úhyne diviačej zveri podľa ich usmernenia. Hlásenie môže byť nahradené
vedením evidencie v programe POLOVSTAT.
Každé odstránenie uhynutého diviaka alebo VŽP z usmrtených diviakov (vývrhy a pod.)
zakopaním na mieste musí RVPS L. Mikuláš povoliť rozhodnutím v zmysle § 8 ods. 3 písm. ac)
zákona č. 39/2007 Z. z. v súlade s požiadavkami § Vyhlášky MPRV SR č. 148/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších
živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.
2. Užívateľovi poľovného revíru sa zakazuje:
1. dočasne akýkoľvek výkon lovu diviačej zveri v poľovnom revíri, okrem usmrtenia
diviakov so zmeneným správaním.
2. vykonávania všetkých poľovníckych činností , ktoré by mohli viesť k vyrušovaniu diviačej
zveri a následnej migrácii, okrem činností spojených so šetrným spôsobom vyhľadávania

uhynutých diviakov a usmrtenia chorej diviačej zveri a lov ostatnej zveri individuálnym
spôsobom .
3. lov všetkej raticovej a malej zveri na spoločných poľovačkách, okrem lovu kačice divej
na ťahu a spoločných poľovačkách na raticovú zver vo zverniciach.
4. celoročné prikrmovanie raticovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri chovanej vo
zverniciach. Zákaz používania bývalých potravín (napríklad chlieb, pečivo, keksy, bagety,
tropické ovocie) sa vzťahuje aj na prikrmovanie.
5. chov diviačej zveri vo zverniciach vrátane chovu diviačej zveri na výcvik a skúšky
poľovných psov.
6. použitie poľovne upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý
pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.
7. vykonávanie výcviku a skúšok poľovných psov, pri ktorých sa vyžaduje vyhľadávanie
a durenie raticovej zveri. Ostatné skúšky poľovných psov možno vykonávať len so
súhlasom RVPS v lokalitách, kde organizátor preukáže, že sa tam diviačia zver nezdržuje.
8. odchyt voľne žijúcich diviakov za účelom zazverovania, vrátane uznaných zverníc, okrem
odchytu za účelom bezodkladného usmrtenia.
9. pitvať usmrtené a uhynuté diviaky v poľovnom revíri a prepravovať na miesto sústredenia
nezabalené v plastových vakoch tak, aby sa minimalizovalo riziko úniku telových tekutín.
10. spoločné skladovanie usmrtenej diviačej zveri a ostatnej ulovenej zveri uvádzanej na trh
vrátane vedľajších jatočných produktov v spoločnom zariadení.
11. uvádzať usmrtenú diviačiu zver na trh.
12. umiestňovať do obalov s uhynutými , usmrtenými diviakmi alebo s vývrhmi iné predmety.
13. premiestňovanie živých diviakov mimo poľovný revír.
14. vyrábať a premiestňovať trofeje z diviakov mimo infikovanú oblasť bez súhlasu RVPS L.
Mikuláš.
15. používať na skrmovanie psom a dravým vtákom časti tiel z uhynutých a usmrtených
diviakov.
Termín plnenia opatrení: od 15.3.2022 do ich zrušenia
Zodpovedný za plnenie: 
3. RVPS v zmysle § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. zrušuje dňom 15.3.2022
uvedenému užívateľovi poľovného revíru nariadené opatrenia Č.s.: 102/2021-500, Č.z.:
1878/2021 zo dňa 25.10.2021.

O d ô v o d n e n i e

Africký mor ošípaných je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou
rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane
ohrozenia medzinárodného obchodu. Africký mor ošípaných bol potvrdený u diviačej zveri
v okrese L. Mikuláš, kataster L. Matiašovce, CP 10459/2022 zo dňa 1.3.2022 ŠVÚ Zvolen
a v katastri Jakubovany, CP 11480/2022, 11482/2022, 11484/2022 zo dňa 8.3.2022 ŠVÚ
Zvolen na základe čoho bolo územie poľovného revíru Grúň zaradené do infikovanej
oblasti AMO. Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie ďalšieho šírenia afrického moru
ošípaných.
Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo
výrokovej časti týchto opatrení.

P o u č e n i e

Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení
na nariaďovanie a zrušovanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Voči nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia do ich zrušenia. Nesplnenie
uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2009 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

MVDr. Ján Stupka
regionálny veterinárny lekár

Dokumenty na stiahnutie

jún 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30